اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

حداقل دستمزد در کانادا بر اساس استان ها (2021)