اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

برنامه بین المللی پویا کارگران خارجی معاف از LMIA