اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کار در کانادا بدون نیاز به LMIA