اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تبدیل نمرات IELTS , CELPIP به CLB

فرم تبدیل نمرات CELPIP به CLB

 
 
 
 

فرم تبدیل نمرات IELTS به CLB

 
 
 
 

(TEF Canada) International English Language Testing System (IELTS) – Test score equivalency chart

International English Language Testing System (IELTS) – General Training – Test score equivalency chart

CLB Level

Reading

Writing

Listening

Speaking

10

8.0

7.5

8.5

7.5

9

7.0

7.0

8.0

7.0

8

6.5

6.5

7.5

6.5

7

6.0

6.0

6.0

6.0

6

5.0

5.5

5.5

5.5

5

4.0

5.0

5.0

5.0

4

3.5

4.0

4.5

4.0

 

 

Test d’évaluation de français pour le Canada (TEF Canada)
Test score equivalency chart

CLB Level

Reading

Writing

Listening

Speaking

10

263-300

393-450

316-360

393-450

9

248-262

371-392

298-315

371-392

8

233-247

349-370

280-297

349-370

7

207-232

310-348

249-279

310-348

6

181-206

271-309

217-248

271-309

5

151-180

226-270

181-216

226-270

4

121-150

181-225

145-180

181-225