اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

نمره آزمون سلپیپ (CELPIP)