اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

لغو قرنطینه برای افراد واکسینه شده