اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا چگونه از اطلاعات گردآوری شده در مرز برای درخواست های مهاجرت استفاده می کند؟