اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

از کانادا در تابستان 2022 دیدن میکنید؟ اگر سابقه کیفری دارید چه کاری انجام بدهید؟