اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

در جدیدترین برنامه پذیرش استانی انتاریو (Ontario) از 703 متقاضی دعوت شد