اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اطلاعات تکمیلی برنامه مهاجرتی سال 2021-2023