اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش 302 متقاضی در برنامه استانی بریتیش کلمبیا (British Columbia)