اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش 90 هزار مهاجر از طریق برنامه جدید