اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

پذیرش دانشجویان بین المللی برای برنامه پیشنهاد کاری آنتاریو (Ontario) شروع شد