اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

استان البرتا (Alberta) 2 مسیر جدید مهاجرتی را ارائه کرد