اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اعلام تغییرات جدید در سیستم ویزای دانشجویی