اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ممنوعیت خروج افراد واکسینه نشده از کانادا