اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

دوز تقویتی واکسن‌های کرونا برای اکثر کانادایی‌ها ضروری نخواهد بود