اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا،مقصد مهاجرت افراد خود اشتغال در مشاغل فرهنگی،هنری و ورزشی