اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا اقداماتی را جهت بهبود زمان پردازش مهاجرت اعلام می کند