اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا نزدیک به 1.8 میلیون درخواست مهاجرت دارد!