اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا پذیرش نادر Federal Skilled Trades را برگزار کرد