اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا برای حمایت از همسر و فرزند، پیگیری جدید درخواست مهاجرت را راه اندازی می کند