اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا از بیش از 19000 متقاضی اقامت دائم کانادا استقبال کرد