اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

صنعت ترابری کامیون کانادایی با کمبود راننده مواجه است: "این یک مسئله ملی است"