اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

کانادا سرانجام هشدار خود را در مورد سفرهای غیر ضروری لغو کرد