اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تغییرات روند بررسی پرونده های ثبت شده اداره مهاجرت