اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

راهنمای جامع پیوست به خانواده (درجه ۱ و ۲) در کانادا مطابق با آخرین آپدیت سازمان IRCC