اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

شرایط کنونی آزمون زبان انگلیسی برای مهاجرت به کانادا