اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تاخیر برای بررسی مدارک از طرف WES