اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

تمدید تخفیف ۵۰% پرونده های دانشجویی