اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

داگ فورد از طرح دولت اونتاریو برای ساخت ۴۰۰،۰۰۰ دستگاه خودروی برقی تا سال۲۰۳۰ خبر داد