اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ثبت نام دانشجویان بین المللی قبل از کرونا