اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

آیا دعوت نامزدهای FSWP در سال ۲۰۲۱ دوباره شروع میشود؟