اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

واحد بهداشت کانادا دستور توقف ورود کارگران خارجی موقت به دلیل COVID-19 را لغو می کند