اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

ایر کانادا در حال حاضر در سراسر کشور نیرو استخدام میکند و نیازی به مدرک تحصیلی نیست