اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چه میزان پذیرش برنامه های مهاجرتی بر اثر شیوع بیماری کرونا تغییر کرده است؟