اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چگونگی درخواست اثبات شهروندی کانادا