اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

چگونه پارتنر و همسرخود را به کانادا بیاورید؟