اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مطالعه : حقوق مهاجران در کانادا در حال افزایش است.