اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

وزیر مهاجرت، فریزر، میگوید استانداردهاى پردازش تا پایان سال میتواند به حالت عادى بازگردد