اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اداره مهاجرت اطلاعاتی درباره تاثیر بیماری کرونا بر مهاجرت