اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

اداره مهاجرت و شهروندی دعوتنامه های CEC,FSWP را در ژوئیه از سر آغاز میکند و مجوز کار باز را به دارندگان آن ارائه میدهد.