اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجرت، کرونا و پرونده های سرمایه گذاری