اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مهاجرت به جمعیت نوا اسکوشیا کمک میکند تا از یک میلیون نفر فراتر برود