اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

دعوت از 253 متقاضی در جدیدترین پذیرش برنامه مهاجرت استانی منیتوبا (Manitoba)