اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

دعوت از 533 متقاضی در جدیدترین پذیرش استان ساسکاچوان (Saskatchewan)