اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

فرصت های شغلی کانادا در سه ماه سوم سال 2021 رکورد شکنی کرد. رکورد فرصت های شغلی همزمان با رشد اشتغال کلی و کاهش بیکاری بود.