اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

مانیتوبا در آخرین قرعه کشی PNP از 287 نفر دعوت می کند