اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

آقای رحیمی عضو کمیته آموزش انجمن مشاورین حرفه ای مهاجرت کانادا