اولین قدم برای مهاجرت پر کردن فرم ارزیابی می باشد.

منع ورود مسافران به کانادا